ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
351.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/10/2562รายจ่ายค่าปรับจดทะเบียนตั้งคณะกรรมการมูลนิธิใหม่500.00
352.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/10/2562รายจ่ายเบิกซื้อสลากออมสิน มูลนิธฺิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก2,000,000.00
353.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)03/10/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ฒ 1229541-ฒ 1230680 (1,140 หน่วย)57,000.00
354.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)02/10/2562รายรับพ.อ.สมคิด สวยล้ำ ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
355.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายเบิกเงินค่าพาหนะคณะกรรมการประชุม 20 ก.ย. 623,000.00
356.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายทอดกฐินพระราชทานกับสมาคมสตรีศรีอยุธยา10,000.00
357.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)01/10/2562รายรับนำเงินฝากประจำมูลนิธิ100,000.00
358.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กับสมาคม อศจ.ไทย.2,000.00
359.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายเบิกตั้งกองทุนอุทยานพุทธธรมสิกขา100,000.00
360.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายทำบุญทอดกฐินสามัคคี บ.กรีนเวลท์สตาร์ไลฟ์5,000.00
361.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)01/10/2562รายจ่ายนำเงินสมทบกองทุน 100 ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ทบ.43,500.00
362.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)01/10/2562รายรับพ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสง สมัครสมาชิกกองทุน1,000.00
363.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ช 1449825-ช 1450824 (1,000 หน่วย)50,000.00
364.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/09/2562รายรับพล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคเงินเข้าบัญชีดอกผล130,000.00
365.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับฝากบัญชีออมทรัพย์10,000.00
366.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)30/09/2562รายรับพล.ต.วิสันติ สระศรีดา ตั้งทุน3,499.00
367.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับเปิดบัญชีเงินฝากประจำ145,740.00
368.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)25/09/2562รายรับจ.ส.อ.ภูวดล เผื่อนงูเหลือม ตั้งทุน3,499.00
369.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)24/09/2562รายรับพ.ท.สมชัย กมล ตั้ง 1 ทุน3,500.00
370.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)23/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 1 องค์ (ร.ต.ท.เสนะ)155.00
371.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)22/09/2562รายรับร.ต.ท.เสนาะ อู่โภคิน ตั้งทุน3,654.00
372.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)20/09/2562รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง500.00
373.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 1 องค์200.00
374.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)18/09/2562รายรับพ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทด ตั้งทุน3,700.00
375.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)18/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 2 องค์310.00
376.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)17/09/2562รายจ่ายนำเงินตั้งกองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อทบ.ทบ.155,742.00
377.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)17/09/2562รายรับพ.ท.ประเสริฐ เคยชัยภูมิ ตั้งทุน3,499.00
378.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)17/09/2562รายจ่ายจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ5,000.00
379.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)16/09/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนที่ 5721,000.00
380.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)13/09/2562รายรับพ.ต.หญิงสุภาภรณ์ กำเนิดรักษ์ ตั้งทุน3,499.00
381.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)03/09/2562รายรับพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ ตั้งทุน 85410,000.00
382.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)24/08/2562รายรับอศจ.ทบ. ตั้งทุนที่ 853 (ทุนทั่วไป )6,440.00
383.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/08/2562รายรับพ.ต.วิรัช นุโยค ตั้ง 1 ทุน3,499.00
384.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับคุณแม่สุคนธ์ สุคันธตุล สมทบทุน1,000.00
385.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพ.อ.อุทัย ศรีปราสาท สมทบทุน500.00
386.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับดร.จันทิมา เชยสงวน-มุทุกันต์ สมทบทุน พ.อ.ปิ่น11,500.00
387.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพล.ท. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ตั้งทุน7,000.00
388.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งทุน10,000.00
389.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพ.อ.อัคริทร์ กำใจบุญ ตั้งทุน 8463,000.00
390.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)07/08/2562รายรับร.ต.ทรงพล บุญมาตย์ ตั้ง 1 ทุน3,500.00
391.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/08/2562รายรับพันเอกนิคม พิมพิค่อ ตั้ง 1 ทุน3,499.00
392.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/08/2562รายรับพ.ต. พชร บุญญนรังษี ตั้ง 1 ทุน3,499.00
393.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)30/07/2562รายจ่ายถอนเพื่อรวบรวมนำส่งมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ81,668.00
394.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/07/2562รายรับมติที่ประชุมใหญ่ (๒๑ มิ.ย.๖๒) ให้ตั้งทุน 8491,000,000.00
395.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/07/2562รายจ่ายถอนเพื่อเพิ่มทุนมูนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,000,000.00
396.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายแสดงมุทิตา พ.อ.ดร.อัครินทร์3,000.00
397.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)26/07/2562รายรับร.ท.ธนากร กองศรีกุลดิลก3,500.00
398.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายค่าตรวจงบดุลย์ปี ๖๑4,000.00
399.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/07/2562รายรับดอกเบี้ย30.88
400.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)24/07/2562รายรับพ.อ.บรรจง นาดี10,500.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)134,329.920.00134,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,134,233.171,864,235.00269,998.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)339,649.62120,000.00219,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี127,000.00133,000.00-6,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16