ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
351.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/11/2562รายรับพ.ท.สมศักดิ์ เอมโอฐ ตั้นทุน 1 ทุน500.00
352.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.อ.ทองสุข ตั้งทุน 1 ทุน500.00
353.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.ต.ขวัญชัย โคตรชุม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
354.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.อ.กัมปนาท พุทธปวรางกูร ตั้งทุน 1 ทุน500.00
355.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/11/2562รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิก20,000.00
356.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/11/2562รายจ่ายเงินสวัสดิการบุตร พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ1,000.00
357.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายรับพ.ต.เกียรติชัย พรมพันธ์ ตั้งทุน 2 ปี1,000.00
358.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายรับอศจ.ตั้นทุน 1 นาย500.00
359.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายจ่ายเบิกเงินเพื่อสำรองจ่ายสวัสดิการฯ20,000.00
360.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)19/11/2562รายรับอศจ. ตั้งทุน 52 นาย28,000.00
361.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/11/2562รายรับพ.อ.เกรียงไกร เทพนิมิตร ตั้งทุน 1 กองทุน7,000.00
362.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/11/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.๖๒1,500.00
363.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)15/11/2562รายรับพ.ต.สมพงษ์ แก้วใจ ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
364.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)15/11/2562รายรับพ.ท.กฤตภัค อ่อนศรี ตัังทุน 1 กองทุน3,500.00
365.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)12/11/2562รายรับนายจักรพงศ์ คำลอย ตั้งกองทุน 1 กองทุน3,500.00
366.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)08/11/2562รายรับพ.อ.วาทยุทธ เฟืองทอง ตั้งทุน 1 ทุน3,500.00
367.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/11/2562รายรับพ.ต.ทินกร จันทร์อินตา ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
368.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/10/2562รายรับดอกเบี้ย676.04
369.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี16/10/2562รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง บิดาเสียชีวิต2,000.00
370.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/10/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสินกองทุน ๑๐๐ ปี ต.ค.๖๒300.00
371.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/10/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ต.ค.๖๒1,200.00
372.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)10/10/2562รายรับเปิดบัญชีเงินฝาก มูลนิธีฯ1,000.00
373.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/10/2562รายรับสมัครสมาชิกกองทุน 100 ปีฯ14,500.00
374.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)09/10/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ย 0413532- ย 0453531 (40,000 หน่วย)2,000,000.00
375.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/10/2562รายจ่ายร่วมทอดกฐินพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ500.00
376.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/10/2562รายจ่ายค่าปรับจดทะเบียนตั้งคณะกรรมการมูลนิธิใหม่500.00
377.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/10/2562รายจ่ายเบิกซื้อสลากออมสิน มูลนิธฺิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก2,000,000.00
378.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)03/10/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ฒ 1229541-ฒ 1230680 (1,140 หน่วย)57,000.00
379.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)02/10/2562รายรับพ.อ.สมคิด สวยล้ำ ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
380.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายเบิกเงินค่าพาหนะคณะกรรมการประชุม 20 ก.ย. 623,000.00
381.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)01/10/2562รายรับนำเงินฝากประจำมูลนิธิ100,000.00
382.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายทอดกฐินพระราชทานกับสมาคมสตรีศรีอยุธยา10,000.00
383.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กับสมาคม อศจ.ไทย.2,000.00
384.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายเบิกตั้งกองทุนอุทยานพุทธธรมสิกขา100,000.00
385.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายทำบุญทอดกฐินสามัคคี บ.กรีนเวลท์สตาร์ไลฟ์5,000.00
386.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)01/10/2562รายรับพ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสง สมัครสมาชิกกองทุน1,000.00
387.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)01/10/2562รายจ่ายนำเงินสมทบกองทุน 100 ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ทบ.43,500.00
388.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ช 1449825-ช 1450824 (1,000 หน่วย)50,000.00
389.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/09/2562รายรับพล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคเงินเข้าบัญชีดอกผล130,000.00
390.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับฝากบัญชีออมทรัพย์10,000.00
391.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)30/09/2562รายรับพล.ต.วิสันติ สระศรีดา ตั้งทุน3,499.00
392.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับเปิดบัญชีเงินฝากประจำ145,740.00
393.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)25/09/2562รายรับจ.ส.อ.ภูวดล เผื่อนงูเหลือม ตั้งทุน3,499.00
394.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)24/09/2562รายรับพ.ท.สมชัย กมล ตั้ง 1 ทุน3,500.00
395.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)23/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 1 องค์ (ร.ต.ท.เสนะ)155.00
396.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)22/09/2562รายรับร.ต.ท.เสนาะ อู่โภคิน ตั้งทุน3,654.00
397.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)20/09/2562รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง500.00
398.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 1 องค์200.00
399.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)18/09/2562รายรับพ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทด ตั้งทุน3,700.00
400.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)18/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 2 องค์310.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)137,329.920.00137,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,147,532.171,929,235.00218,297.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)340,649.62140,000.00200,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00161,000.006,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16