ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
301.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.ท.กิติวัฒน์ เพชรนางรอง สมัครกองทุน500.00
302.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.อ.วานิช ฉอสันเทียะ สมัครกองทุน500.00
303.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุล สมัครกองทุน500.00
304.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2563รายรับคุณวัชรี เพิ่มทุน พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์10,000.00
305.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)18/08/2563รายรับภรรยา พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์ มอบเงินให้กองทุนฯ40,000.00
306.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ส.ค. 631,800.00
307.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/08/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.จวน วรรณจันทร์ อดีต หน.ศาสนพิธี กอศจ.ยศ.ทบ.2,000.00
308.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/08/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์ อดีต ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.2,000.00
309.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)06/08/2563รายจ่ายผกพ.กอศจ.ยศ.ทบ. เบิกเงินค่าทำปลอกแขนเหลือง จากเงินทำบุญประจำปี8,000.00
310.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)25/07/2563รายรับร.อ.ชยานันท์ เสาตรง บูชาพระ ๑๐๐ ปี3,499.00
311.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/07/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.ชวรินทร์ ชายพรม ภริยาคลอดบุตร2,000.00
312.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)24/07/2563รายรับพ.ท.พุทธิพงษ์ ขุนสิริ สมัครสมาชิก 1 ปี500.00
313.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)23/07/2563รายรับตั้งทุน พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์500.00
314.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)20/07/2563รายรับพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ เพิ่มทุน 85410,000.00
315.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/07/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ค.631,200.00
316.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)30/06/2563รายรับดอกเบี้ย สลากออมสิน25.41
317.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/06/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ บิดา พ.ท.ณฤต อ่อนสี เสียชีวิต2,000.00
318.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/06/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มิ.ย.636,500.00
319.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)17/06/2563รายรับเงินเช่าพระพุทธสิงห์ 100 ปีเข้าดอกผลมูลนิธิฯ60,480.00
320.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)14/06/2563รายรับพ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง เพิ่มทุนมูลนิธิฯ1,000.00
321.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2563รายรับพล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ10,000.00
322.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2563รายจ่ายพล.อ.ณฐพนธ์ นำเงินออกเพื่อมอบให้ กอศจ.ยศ.ทบ.5,000.00
323.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)13/06/2563รายรับพล.ต.นพ.ประพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เพิ่มทุนมูลนิธีฯ10,000.00
324.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับร.อ.วีรพนธ์ บุตรนาม ต่อสมาชิก 1 ปี500.00
325.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับกอศจ.ยศ.ทบ.สมทบเงินทำบุญประจำปีเข้ากองทุนฯ33,066.00
326.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับพ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ต่อสมาชิก 4 ปี2,000.00
327.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก สมัครสมาชิกกองทุน 2 ปี1,000.00
328.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2563รายจ่ายมอบเงิน ร.อ. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง ภริยาคลอดบุตร2,000.00
329.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท. ณฤต อ่อนศรี บิดาป่วย2,000.00
330.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/05/2563รายรับพ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ต่อสมาชิก 2 ปี1,000.00
331.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/05/2563รายรับร.ท.วชิราวุธ มูลสาร ต่อสมาชิก 1 ปี500.00
332.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/05/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ค. 632,200.00
333.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/05/2563รายรับร.ท.ยุทธการ สุดสุข ตั้งทุน 1 ทุน500.00
334.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์ มารดาป่วย2,000.00
335.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/05/2563รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิก20,000.00
336.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)15/05/2563รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายสวัสดิการกองุทนครั้งที่ 220,000.00
337.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/05/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.สิน อินทร์นะรา อดีต หน.กอศจ.ยศ.ทบ. เสียชีวิต5,000.00
338.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/05/2563รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายมูลนิธิฯ5,000.00
339.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี13/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.บุญเรือง จันทรวิมล มารดาเสียชีวิต2,000.00
340.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี23/04/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต. ดร.ศุภกร จันทราวุฒิกร ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
341.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)20/04/2563รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี ตั้งทุน 2 ทุน7,000.00
342.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/04/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เดือน เม.ย. 631,500.00
343.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/04/2563รายรับร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี500.00
344.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/04/2563รายรับพ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด ตั้งทุน 1 ทุน3,654.00
345.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/04/2563รายรับพ.ท.ขจรศักดิ์ พรมบุตร ตั้ง 1 ทุน500.00
346.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/04/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.สุธีวรินทร์ อินทธิแสง ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
347.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/03/2563รายรับจ.ส.อ.สิทธิพงษ์ สมสนุก ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
348.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี31/03/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.สำราญ มณีปรุ บิดาเสียชีวิต2,000.00
349.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/03/2563รายรับถูกสลากออมสิน เดือน มี.ค. 631,500.00
350.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี13/03/2563รายจ่ายมอบเงินบำรุงขวัญ พ.ท.สำราญ มณีปรุ บิดาป่วย2,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,495,690.872,190,735.00304,955.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: