ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
301.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ตั้งทุน1,500.00
302.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.บุญเรือง จันทรวิมล1,000.00
303.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/01/2563รายรับอศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 10 สมทบตั้งกองทุน4,155.00
304.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)17/01/2563รายรับส.ต.เอกพล โลหรัตน์ ตั้งทุน 1 ทุน3,500.00
305.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2563รายรับถูกฉลากออมสิน เดือน ม.ค. 631,500.00
306.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)07/01/2563รายรับร.อ.ทรงเกียรติ โคตรตาแสง ตั้งทุน1,000.00
307.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี07/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ. สมอาจ อิ่มเอม ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
308.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี06/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.ขวัญชัย โคตรชุม ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
309.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)06/01/2563รายรับร.อ.สมอาจ อิ่มเอม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
310.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/01/2563รายรับร.อ.ณรงค์ เสน่หา500.00
311.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/01/2563รายรับร.อ. เสถียร อินธิมาศ ตั้งทุน 1 ทุน500.00
312.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย28.62
313.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย ธ.ค. 62793.68
314.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย3.63
315.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เดือน ธ.ค. 621,500.00
316.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/12/2562รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ มารดา พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง เสียชีวิต2,000.00
317.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)09/12/2562รายรับจ.อ.หญิง พุทธรักษา โรคารักษ์3,499.00
318.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/12/2562รายจ่ายเบิกเงินจัดกิจกรรมเยี่ยมบำรุงขวัญพระสงฆ์ นักเรียน ่และทหารตามแนวชายแดน30,000.00
319.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/12/2562รายจ่ายเบิกเงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ5,000.00
320.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/12/2562รายรับดอกเบี้ย322.65
321.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/12/2562รายรับพล.ต.สมพงษ์ ถิ่นทวี ตั้งทุน 1 ทุน500.00
322.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/12/2562รายรับร.ต.บังอร สามารถ ตั้งทุน 1 ทุน500.00
323.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)02/12/2562รายรับพ.อ.สราญ มังคละโยธา ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
324.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)29/11/2562รายรับแผนกพิธีนำฝากเข้ากองทุนไม้มีค่าของ ทบ.57,250.00
325.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)29/11/2562รายรับเงินไม้มีค่าของ ทบ.57,250.00
326.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/11/2562รายรับพ.ท.สมศักดิ์ เอมโอฐ ตั้นทุน 1 ทุน500.00
327.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.ต.ขวัญชัย โคตรชุม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
328.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.อ.กัมปนาท พุทธปวรางกูร ตั้งทุน 1 ทุน500.00
329.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.อ.ทองสุข ตั้งทุน 1 ทุน500.00
330.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายรับพ.ต.เกียรติชัย พรมพันธ์ ตั้งทุน 2 ปี1,000.00
331.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/11/2562รายจ่ายเงินสวัสดิการบุตร พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ1,000.00
332.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายรับอศจ.ตั้นทุน 1 นาย500.00
333.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/11/2562รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิก20,000.00
334.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายจ่ายเบิกเงินเพื่อสำรองจ่ายสวัสดิการฯ20,000.00
335.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)19/11/2562รายรับอศจ. ตั้งทุน 52 นาย28,000.00
336.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/11/2562รายรับพ.อ.เกรียงไกร เทพนิมิตร ตั้งทุน 1 กองทุน7,000.00
337.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/11/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.๖๒1,500.00
338.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)15/11/2562รายรับพ.ท.กฤตภัค อ่อนศรี ตัังทุน 1 กองทุน3,500.00
339.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)15/11/2562รายรับพ.ต.สมพงษ์ แก้วใจ ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
340.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)12/11/2562รายรับนายจักรพงศ์ คำลอย ตั้งกองทุน 1 กองทุน3,500.00
341.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)08/11/2562รายรับพ.อ.วาทยุทธ เฟืองทอง ตั้งทุน 1 ทุน3,500.00
342.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/11/2562รายรับพ.ต.ทินกร จันทร์อินตา ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
343.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/10/2562รายรับดอกเบี้ย676.04
344.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/10/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสินกองทุน ๑๐๐ ปี ต.ค.๖๒300.00
345.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี16/10/2562รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง บิดาเสียชีวิต2,000.00
346.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/10/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ต.ค.๖๒1,200.00
347.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)10/10/2562รายรับเปิดบัญชีเงินฝาก มูลนิธีฯ1,000.00
348.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)09/10/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ย 0413532- ย 0453531 (40,000 หน่วย)2,000,000.00
349.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/10/2562รายรับสมัครสมาชิกกองทุน 100 ปีฯ14,500.00
350.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/10/2562รายจ่ายร่วมทอดกฐินพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ500.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)134,329.920.00134,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,134,233.171,864,235.00269,998.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)339,649.62120,000.00219,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี127,000.00133,000.00-6,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16