ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
301.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2561รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์ เบิกค่าส่งพระ4,415.00
302.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)04/06/2562รายรับร.อ.พรชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
303.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายชำระโรงหล่องวดที่ ๑400,000.00
304.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/03/2563รายรับจ.ส.อ.สิทธิพงษ์ สมสนุก ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
305.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)15/11/2562รายรับพ.ต.สมพงษ์ แก้วใจ ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
306.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/08/2562รายรับพ.ต.วิรัช นุโยค ตั้ง 1 ทุน3,499.00
307.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2563รายจ่ายนำส่งเงินเข้า A2 บช.ดอกผล มธศ.61,330.00
308.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)01/10/2562รายจ่ายนำเงินสมทบกองทุน 100 ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ทบ.43,500.00
309.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับยอดจองพระเพิ่มเติม ๘๓ องค์290,417.00
310.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)03/03/2563รายรับร.อ.วัชระ มุมาน ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
311.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/11/2562รายรับพ.ต.ทินกร จันทร์อินตา ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
312.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/06/2562รายรับพ.ต.ศักดิ์ชัย ตั้ง 1 กองทุน3,700.00
313.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ต.บุญฤทธิ์ ตั้ง 4 กองทุน14,000.00
314.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)13/09/2562รายรับพ.ต.หญิงสุภาภรณ์ กำเนิดรักษ์ ตั้งทุน3,499.00
315.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)23/07/2562รายรับร.อ. สุธิวงศ์ พงศ์สุด3,700.00
316.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)25/09/2562รายรับจ.ส.อ.ภูวดล เผื่อนงูเหลือม ตั้งทุน3,499.00
317.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.อ.จงกล ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
318.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)20/04/2563รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี ตั้งทุน 2 ทุน7,000.00
319.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)25/07/2563รายรับร.อ.ชยานันท์ เสาตรง บูชาพระ ๑๐๐ ปี3,499.00
320.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)28/12/2561รายจ่ายนำเงินเข้าบัญชีดอกผลมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,271,500.00
321.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับร.อ.พิเชษฐ์ ตั้ง 4 กองทุน14,620.00
322.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายชำระโรงหล่องวดที่ ๒1,065,000.00
323.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/04/2563รายรับพ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด ตั้งทุน 1 ทุน3,654.00
324.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/11/2562รายรับพ.อ.เกรียงไกร เทพนิมิตร ตั้งทุน 1 กองทุน7,000.00
325.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)09/12/2562รายรับจ.อ.หญิง พุทธรักษา โรคารักษ์3,499.00
326.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/08/2562รายรับพันเอกนิคม พิมพิค่อ ตั้ง 1 ทุน3,499.00
327.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)30/09/2562รายรับพล.ต.วิสันติ สระศรีดา ตั้งทุน3,499.00
328.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับผู้จองชำระค่าส่งพระ5,540.00
329.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)03/03/2563รายรับพ.ต.สงวนศักดิ์ ทองแท้ ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
330.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)12/11/2562รายรับนายจักรพงศ์ คำลอย ตั้งกองทุน 1 กองทุน3,500.00
331.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)22/09/2562รายรับร.ต.ท.เสนาะ อู่โภคิน ตั้งทุน3,654.00
332.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/05/2562รายรับยอดจอง ๗๐๔ องค์2,463,296.00
333.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับนายสุรเชษฐ์ ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
334.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)18/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 2 องค์310.00
335.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)17/09/2562รายรับพ.ท.ประเสริฐ เคยชัยภูมิ ตั้งทุน3,499.00
336.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)24/07/2562รายรับพ.อ.บรรจง นาดี10,500.00
337.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)02/10/2562รายรับพ.อ.สมคิด สวยล้ำ ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
338.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับน.อ.ปรีชา ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
339.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์เบิกค่าส่งพระ5,540.00
340.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)08/11/2562รายรับพ.อ.วาทยุทธ เฟืองทอง ตั้งทุน 1 ทุน3,500.00
341.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ท.อิทธิชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
342.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายพ.ท.บวรวิทย์ เบิกชำระค่าจัดพิธีพุทธาภิเษก50,200.00
343.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)30/07/2562รายจ่ายถอนเพื่อรวบรวมนำส่งมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ81,668.00
344.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับผู้สมทบทุนเพิ่มเติม38,489.00
345.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/03/2563รายรับร.อ.สุพัฒน์ชัย จันทร์แฉล้ม ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
346.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)15/11/2562รายรับพ.ท.กฤตภัค อ่อนศรี ตัังทุน 1 กองทุน3,500.00
347.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/08/2562รายรับพ.ต. พชร บุญญนรังษี ตั้ง 1 ทุน3,499.00
348.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)23/09/2562รายจ่ายค่าใช้จ่ายส่งพระ 1 องค์ (ร.ต.ท.เสนะ)155.00
349.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)24/09/2562รายรับพ.ท.สมชัย กมล ตั้ง 1 ทุน3,500.00
350.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2561รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนเพิ่มเติม402,735.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)122,329.920.00122,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )1,636,024.451,052,000.00584,024.45
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)51,368.570.0051,368.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)237,649.6253,000.00184,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี60,000.0061,000.00-1,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16