ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
251.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2563รายจ่ายเยี่ยมไข้ ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง ป่วย2,000.00
252.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมูลนิธิฯ1,000.00
253.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมูลนิธํิฯ1,000.00
254.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมุลนิธิ1,500.00
255.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบทุนการศึกษานักเรียนตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี18,509.00
256.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี30,000.00
257.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน สมค.กองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.อยุธยา ณ วัดพนัญเชิง (ใช้คืนสำรองจ่าย)10,000.00
258.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)26/10/2563รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ30,000.00
259.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายค่าพาหนะเดินทางร่วมกฐินพระราชทาน สมาคมกองทุนสวัสดิการสตรีฯ ณ วัดพนัญเชิง จำนวน 6 นาย3,000.00
260.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)23/10/2563รายรับผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษานักเรียน จ.กาญจนบุรี ทั้งสิ้น18,509.00
261.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/10/2563รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์ บิดาป่วย2,000.00
262.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/10/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ต.ค.631,200.00
263.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี30/09/2563รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี เยี่ยมไข้2,000.00
264.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/09/2563รายรับนำเงินคงเหลือจ่ายประชุมวิสามัญเข้าบัญชีดอกผลฯ4,780.00
265.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/09/2563รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
266.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)29/09/2563รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ มอบเงินเข้าบัญชีดอกผลฯ1,500.00
267.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/09/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าอาหารและค่าเดินทางประชุุมวิสามัญ ก.ย. 6317,000.00
268.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/09/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ย.631,200.00
269.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/09/2563รายรับเงินอบรมเพิ่มเติมความรู้เข้าบัญชีกองทุน 100 ปี22,800.00
270.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)30/08/2563รายจ่ายระบบนำเงินเข้า B1 (ดอกผล) โดยอัตโนมัติ เนื่องจากหมดอายุ บช.145,740.00
271.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)28/08/2563รายรับพ.ท.วิโรจน์ จุทาศักดิ์ สมัครกองทุน500.00
272.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)28/08/2563รายรับพ.ท.สราวุฒิ อินธิบาล สมัครกองทุน500.00
273.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.ท.กิติวัฒน์ เพชรนางรอง สมัครกองทุน500.00
274.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.อ.วานิช ฉอสันเทียะ สมัครกองทุน500.00
275.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุล สมัครกองทุน500.00
276.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)18/08/2563รายรับภรรยา พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์ มอบเงินให้กองทุนฯ40,000.00
277.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2563รายรับคุณวัชรี เพิ่มทุน พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์10,000.00
278.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ส.ค. 631,800.00
279.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/08/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์ อดีต ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.2,000.00
280.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/08/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.จวน วรรณจันทร์ อดีต หน.ศาสนพิธี กอศจ.ยศ.ทบ.2,000.00
281.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)06/08/2563รายจ่ายผกพ.กอศจ.ยศ.ทบ. เบิกเงินค่าทำปลอกแขนเหลือง จากเงินทำบุญประจำปี8,000.00
282.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)25/07/2563รายรับร.อ.ชยานันท์ เสาตรง บูชาพระ ๑๐๐ ปี3,499.00
283.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/07/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.ชวรินทร์ ชายพรม ภริยาคลอดบุตร2,000.00
284.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)24/07/2563รายรับพ.ท.พุทธิพงษ์ ขุนสิริ สมัครสมาชิก 1 ปี500.00
285.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)23/07/2563รายรับตั้งทุน พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์500.00
286.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)20/07/2563รายรับพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ เพิ่มทุน 85410,000.00
287.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/07/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ค.631,200.00
288.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)30/06/2563รายรับดอกเบี้ย สลากออมสิน25.41
289.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/06/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ บิดา พ.ท.ณฤต อ่อนสี เสียชีวิต2,000.00
290.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/06/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มิ.ย.636,500.00
291.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)17/06/2563รายรับเงินเช่าพระพุทธสิงห์ 100 ปีเข้าดอกผลมูลนิธิฯ60,480.00
292.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)14/06/2563รายรับพ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง เพิ่มทุนมูลนิธิฯ1,000.00
293.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)13/06/2563รายรับพล.ต.นพ.ประพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เพิ่มทุนมูลนิธีฯ10,000.00
294.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2563รายรับพล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ10,000.00
295.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2563รายจ่ายพล.อ.ณฐพนธ์ นำเงินออกเพื่อมอบให้ กอศจ.ยศ.ทบ.5,000.00
296.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก สมัครสมาชิกกองทุน 2 ปี1,000.00
297.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับร.อ.วีรพนธ์ บุตรนาม ต่อสมาชิก 1 ปี500.00
298.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับกอศจ.ยศ.ทบ.สมทบเงินทำบุญประจำปีเข้ากองทุนฯ33,066.00
299.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับพ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ต่อสมาชิก 4 ปี2,000.00
300.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท. ณฤต อ่อนศรี บิดาป่วย2,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,210,020.171,929,235.00280,785.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)346,149.62140,000.00206,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16