ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
251.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/05/2563รายรับพ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ต่อสมาชิก 2 ปี1,000.00
252.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.อ.ทองสุข ตั้งทุน 1 ทุน500.00
253.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)18/08/2563รายรับภรรยา พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์ มอบเงินให้กองทุนฯ40,000.00
254.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)06/01/2563รายรับร.อ.สมอาจ อิ่มเอม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
255.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายจ่ายเบิกเงินเพื่อสำรองจ่ายสวัสดิการฯ20,000.00
256.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ช 1449825-ช 1450824 (1,000 หน่วย)50,000.00
257.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน300.00
258.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)03/10/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ฒ 1229541-ฒ 1230680 (1,140 หน่วย)57,000.00
259.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/07/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.ชวรินทร์ ชายพรม ภริยาคลอดบุตร2,000.00
260.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ณรงค์ เสน่หา ภริยาคลอดบุตร2,000.00
261.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี31/03/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.สำราญ มณีปรุ บิดาเสียชีวิต2,000.00
262.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/02/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโท มารดาป่วย2,000.00
263.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/01/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุล ภริยาคลอดบุตร2,000.00
264.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.เสถียร อินธิมาศ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
265.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2563รายจ่ายมอบเงิน ร.อ. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง ภริยาคลอดบุตร2,000.00
266.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2563รายจ่ายเยี่ยมไข้ ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง ป่วย2,000.00
267.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/12/2562รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ มารดา พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง เสียชีวิต2,000.00
268.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์ มารดาป่วย2,000.00
269.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่่าย20,000.00
270.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/09/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล บุตรป่วย2,000.00
271.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/11/2562รายจ่ายเงินสวัสดิการบุตร พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ1,000.00
272.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสน ป่วย covid-192,000.00
273.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/04/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.สุธีวรินทร์ อินทธิแสง ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
274.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี08/03/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ บุตรป่วย2,000.00
275.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/01/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท. ขจรศักดิ์ พรมบุตร ภริยาป่วย2,000.00
276.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี29/12/2563รายจ่ายมอบเงิน พ.อ.ญาณกร ธิติบุญยกร บิดาเสียชีวิต2,000.00
277.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี06/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.ขวัญชัย โคตรชุม ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
278.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี16/10/2562รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง บิดาเสียชีวิต2,000.00
279.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี30/09/2563รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี เยี่ยมไข้2,000.00
280.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี10/09/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี บุตรเสียชีวิต2,000.00
281.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี23/04/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต. ดร.ศุภกร จันทราวุฒิกร ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
282.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/06/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ บิดา พ.ท.ณฤต อ่อนสี เสียชีวิต2,000.00
283.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/05/2564รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์ บุตรนาม ส่องกล้องลำไส้ นอน ร.พ.2,000.00
284.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี13/03/2563รายจ่ายมอบเงินบำรุงขวัญ พ.ท.สำราญ มณีปรุ บิดาป่วย2,000.00
285.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/02/2564รายจ่ายมอบเงิน รท.ปัญญา ดีเลิศ ภริยาป่วย2,000.00
286.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/04/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทด บิดาเสียชีวิต2,000.00
287.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี07/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ. สมอาจ อิ่มเอม ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
288.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท. ณฤต อ่อนศรี บิดาป่วย2,000.00
289.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/10/2563รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์ บิดาป่วย2,000.00
290.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี13/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.บุญเรือง จันทรวิมล มารดาเสียชีวิต2,000.00
291.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/05/2563รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิก20,000.00
292.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/11/2562รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิก20,000.00
293.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับเปิดบัญชีเงินฝากประจำ145,740.00
294.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)30/08/2563รายจ่ายระบบนำเงินเข้า B1 (ดอกผล) โดยอัตโนมัติ เนื่องจากหมดอายุ บช.145,740.00
295.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)07/08/2562รายรับร.ต.ทรงพล บุญมาตย์ ตั้ง 1 ทุน3,500.00
296.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพล.ต.สมดุลย์ ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
297.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายจ่ายนำส่งเงินสร้างพระเข้ามูลนิธิ งวดที่ ๒403,822.00
298.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)02/12/2562รายรับพ.อ.สราญ มังคละโยธา ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
299.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)04/06/2562รายรับร.อ.พรชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
300.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2561รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์ เบิกค่าส่งพระ4,415.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)122,329.920.00122,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )1,636,024.451,052,000.00584,024.45
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)51,368.570.0051,368.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)237,649.6253,000.00184,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี60,000.0061,000.00-1,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16