ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
201.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2563รายรับถูกฉลากออมสิน เดือน ม.ค. 631,500.00
202.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ม.ค.641,600.00
203.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย3.63
204.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/11/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.631,500.00
205.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/11/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.๖๒1,500.00
206.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ส.ค. 631,800.00
207.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)28/08/2563รายรับพ.ท.วิโรจน์ จุทาศักดิ์ สมัครกองทุน500.00
208.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/02/2563รายรับพ.ท.ณาณกร ธิติบุณยกร ตั้งทุน500.00
209.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับพ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ต่อสมาชิก 4 ปี2,000.00
210.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.ต.ขวัญชัย โคตรชุม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
211.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/09/2563รายรับเงินอบรมเพิ่มเติมความรู้เข้าบัญชีกองทุน 100 ปี22,800.00
212.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)07/01/2563รายรับร.อ.ทรงเกียรติ โคตรตาแสง ตั้งทุน1,000.00
213.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/05/2563รายรับร.ท.ยุทธการ สุดสุข ตั้งทุน 1 ทุน500.00
214.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายรับพ.ต.เกียรติชัย พรมพันธ์ ตั้งทุน 2 ปี1,000.00
215.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/01/2563รายรับอศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 10 สมทบตั้งกองทุน4,155.00
216.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)19/11/2562รายรับอศจ. ตั้งทุน 52 นาย28,000.00
217.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)30/09/2562รายรับฝากบัญชีออมทรัพย์10,000.00
218.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/04/2563รายรับพ.ท.ขจรศักดิ์ พรมบุตร ตั้ง 1 ทุน500.00
219.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/10/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสินกองทุน ๑๐๐ ปี ต.ค.๖๒300.00
220.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2563รายจ่ายพล.อ.ณฐพนธ์ นำเงินออกเพื่อมอบให้ กอศจ.ยศ.ทบ.5,000.00
221.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.ท.กิติวัฒน์ เพชรนางรอง สมัครกองทุน500.00
222.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ตั้งทุน1,500.00
223.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก สมัครสมาชิกกองทุน 2 ปี1,000.00
224.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/11/2562รายรับพ.ท.สมศักดิ์ เอมโอฐ ตั้นทุน 1 ทุน500.00
225.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.อ.วานิช ฉอสันเทียะ สมัครกองทุน500.00
226.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย28.62
227.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบกองทุน 100 ปี23,000.00
228.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/05/2563รายรับร.ท.วชิราวุธ มูลสาร ต่อสมาชิก 1 ปี500.00
229.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.อ.กัมปนาท พุทธปวรางกูร ตั้งทุน 1 ทุน500.00
230.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)24/07/2563รายรับพ.ท.พุทธิพงษ์ ขุนสิริ สมัครสมาชิก 1 ปี500.00
231.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/01/2563รายรับร.อ.ณรงค์ เสน่หา500.00
232.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/04/2563รายรับร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี500.00
233.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายรับอศจ.ตั้นทุน 1 นาย500.00
234.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)26/10/2563รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ30,000.00
235.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)01/10/2562รายรับพ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสง สมัครสมาชิกกองทุน1,000.00
236.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/01/2563รายรับร.อ. เสถียร อินธิมาศ ตั้งทุน 1 ทุน500.00
237.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)06/08/2563รายจ่ายผกพ.กอศจ.ยศ.ทบ. เบิกเงินค่าทำปลอกแขนเหลือง จากเงินทำบุญประจำปี8,000.00
238.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/08/2563รายรับพ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุล สมัครกองทุน500.00
239.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.บุญเรือง จันทรวิมล1,000.00
240.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/06/2563รายรับร.อ.วีรพนธ์ บุตรนาม ต่อสมาชิก 1 ปี500.00
241.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/12/2562รายรับร.ต.บังอร สามารถ ตั้งทุน 1 ทุน500.00
242.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)28/08/2563รายรับพ.ท.สราวุฒิ อินธิบาล สมัครกองทุน500.00
243.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/10/2562รายรับสมัครสมาชิกกองทุน 100 ปีฯ14,500.00
244.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)15/05/2563รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายสวัสดิการกองุทนครั้งที่ 220,000.00
245.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/05/2563รายรับพ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ต่อสมาชิก 2 ปี1,000.00
246.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.อ.ทองสุข ตั้งทุน 1 ทุน500.00
247.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)18/08/2563รายรับภรรยา พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์ มอบเงินให้กองทุนฯ40,000.00
248.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)06/01/2563รายรับร.อ.สมอาจ อิ่มเอม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
249.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2562รายจ่ายเบิกเงินเพื่อสำรองจ่ายสวัสดิการฯ20,000.00
250.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน300.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)122,329.920.00122,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )1,636,024.451,052,000.00584,024.45
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)51,368.570.0051,368.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)237,649.6253,000.00184,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี60,000.0061,000.00-1,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16