ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
151.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )06/05/2565รายจ่ายสนับสนุนปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 19-24 พ.ค. 6530,000.00
152.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี06/05/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.วุฒิชัย ใจเอื้อ วาตภัยบ้านชำรุด2,000.00
153.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/04/2565รายรับพล.อ. วิสันติ สระศรีดา เช่าพระ100 ปี 3 องค์14,997.00
154.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/04/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.อ่อน ป่วยติดโควิด นอน รพ.2,000.00
155.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/03/2565รายรับพล.ท.วิสันติ สระศรีดา สร้างกุฏิกรรมฐานอุทยาน85,000.00
156.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/03/2565รายรับคุณสุนีย์ จันทะโคตร เช่าพระ 100 ปี 4 องค์18,496.00
157.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/03/2565รายรับพ.ท.ประยงค์ งามเลิศ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์4,999.00
158.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/03/2565รายรับร.ท.อภิชาติ ล้วนกล้า เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
159.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี14/03/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.วชิราวุธ มูลสาร ผ่าตัด นอน รพ.2,000.00
160.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายเบิกค่าธุรการขนย้ายพระ 100 ปี อศจ.ไทย2,000.00
161.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายค่าสร้างพระพุทธรูป ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย เพิ่ม จำนวน ๒ องค์5,400.00
162.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีมูลนิธิปี 644,000.00
163.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/03/2565รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายครัั้งที่ 520,000.00
164.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/03/2565รายรับร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์ เช่าพระ 1 องค์3,499.00
165.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/03/2565รายรับพ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล เช่าพระ 100 ปี 1 องค์8,598.00
166.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/03/2565รายรับพ.ท. ชวเมธ มละโยธา เช่าพระบูชา 4 องค์13,996.00
167.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )04/03/2565รายรับพ.อ.ประยงค์ งามเลิศ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
168.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/03/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.ไพศาล เวียนเป๊ะ บิดาเสียชีวิต2,000.00
169.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/02/2565รายจ่ายเยี่่่ยมไข้ ร.อ.ปิยะพงษ์ สูหา ภรรยาและลูกติดโควิด4,000.00
170.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี26/01/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.สุธีรชาติ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
171.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/01/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.นิพล จำปาสด ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
172.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับนางจันทิมา เชยสงวน เพิ่มทุนบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.3,000.00
173.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับพ.ท.เกรียงไกร ตั้งทุน "บำเพ็ญกุศลทักษิณาบุรพาจารย์ อศจ.ทบ."1,000.00
174.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับพล.ต.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข เพิ่มทุน บำเพ็ญกุศลทักษิณาบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.4,000.00
175.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับพ.อ.หญิง จันทนา กมลศิลป์ เพิ่มทุนบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.1,000.00
176.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี05/01/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.จงกล คงปรีชา ภรรยาเช้า รพ.2,000.00
177.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )31/12/2564รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก 31 ธ.ค.64615.66
178.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี29/12/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.สุธีร์วรินทร์ อินธิแสง มารดาป่วย2,000.00
179.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/12/2564รายจ่ายเบิกเงินพิธิบวงสรวงหล่อพระ 100 ปี10,000.00
180.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 ธ.ย. 6411,000.00
181.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 ธ.ค. 64800.00
182.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/12/2564รายจ่ายขอยืมเงินสำรองจ่ายสนับสนุนโครงการสร้างพระพุทธรูปบูชา280,000.00
183.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/12/2564รายจ่ายสนับสนุนปฏิบัติธรรมอุทิศถวาย ร.9 ห้วง ุ6-10 ธ.ค. 6430,000.00
184.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน ธ.ค. 64200.00
185.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน 1 ธ.ค. 64250.00
186.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )24/11/2564รายรับยศ.ทบ. เช่าพระ 100 ปี มอบผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 องค์7,000.00
187.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )24/11/2564รายจ่ายค่าประชุมวิสามัญใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิ12,200.00
188.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)24/11/2564รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ ครั้งที่ 250,000.00
189.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )24/11/2564รายจ่ายสนับสนุนปรับปรุงห้องผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมะ กอศจ.ยศ.ทบ.4,000.00
190.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/11/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 พ.ย. 641,200.00
191.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.พิชิต ดัชถุยาวัตร เข้าผ่าตัดเนื้องอกในสมอง2,000.00
192.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี ภรรยานอน ร.พ.2,000.00
193.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/11/2564รายรับพ.ท.วิจิตร พิมพิรัตน์ เช่าพระ 1 องค์3,500.00
194.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องสูขาอุทยานพุทธธรรมสิกขา33,551.00
195.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายค่าพาหนะเดินทางมอบของ เยี่ยมบำรุงขวัญ จชต30,000.00
196.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายเบิกเงินค่าธุรการมูลนิธิ5,000.00
197.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายสนับสนุนค่าจัดทำสื่อเผยแผ่ธรรมะ6,000.00
198.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมชื้อสลากสภากาชาด-บัตรรางวัล1,000.00
199.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมทำบุญกฐินพระราชทานสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จว.อยุธยา10,000.00
200.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย500.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)262,309.920.00262,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,502,689.872,290,735.00211,954.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16