ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
101.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบทุนการศึกษานักเรียนตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี18,509.00
102.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/10/2562รายจ่ายร่วมทอดกฐินพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ500.00
103.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับพ.อ. นิรันดร น่วมรัศมี2,000.00
104.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๓๐ มี.ค.๖๒150.79
105.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)05/04/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าคำขอและธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ60.00
106.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/01/2562รายรับสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน368,750.00
107.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี30,000.00
108.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายแสดงมุทิตา พ.อ.ดร.อัครินทร์3,000.00
109.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๒ ก.พ. - ๙ มี.ค.๖๒492.69
110.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)20/07/2563รายรับพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ เพิ่มทุน 85410,000.00
111.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับพ.ต.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร ตั้งทุนที่ 852320.00
112.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)24/01/2563รายรับพ.อ.อุทัย ศรีปราสาท เพิ่มทุน500.00
113.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)14/06/2563รายรับพ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง เพิ่มทุนมูลนิธิฯ1,000.00
114.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับร.อ.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตรย์ ตั้งทุนที่ 850320.00
115.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)19/07/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งทุน เพิ่มทุน ปี ๖๒20,510.00
116.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)10/06/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุลย์ เพิ่มทุน 5721,000.00
117.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งทุน10,000.00
118.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมุลนิธิ1,500.00
119.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพ.อ.อัคริทร์ กำใจบุญ ตั้งทุน 8463,000.00
120.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)16/09/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนที่ 5721,000.00
121.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/09/2563รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
122.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)01/10/2562รายรับนำเงินฝากประจำมูลนิธิ100,000.00
123.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)23/07/2563รายรับตั้งทุน พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์500.00
124.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)84,729.86
125.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2563รายรับคุณวัชรี เพิ่มทุน พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์10,000.00
126.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)27/01/2563รายรับพ,ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุน500.00
127.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับพ.ต.พรชัย แสงอุ่น สมทบทุนที่ 789320.00
128.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)15/03/2562รายรับนสน.หลักสูตรพิธีกรฯ ตั้งทุน 8457,460.00
129.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับคุณแม่สุคนธ์ สุคันธตุล สมทบทุน1,000.00
130.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)20/09/2562รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง500.00
131.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/12/2561รายรับยอดทุนยกมาจากปี ๖๑1,857,299.86
132.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพ.อ.อุทัย ศรีปราสาท สมทบทุน500.00
133.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/10/2562รายจ่ายเบิกซื้อสลากออมสิน มูลนิธฺิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก2,000,000.00
134.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมูลนิธิฯ1,000.00
135.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)02/05/2562รายรับเพิ่มทุนเดือน พ.ค.๖๒7,740.00
136.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)24/08/2562รายรับอศจ.ทบ. ตั้งทุนที่ 853 (ทุนทั่วไป )6,440.00
137.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับร.อ.รัตนพล ก้านเพชร ตั้งทุนที่ 851320.00
138.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล)1,000,000.00
139.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)03/02/2563รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ตั้งทุน1,000.00
140.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)13/06/2563รายรับพล.ต.นพ.ประพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เพิ่มทุนมูลนิธีฯ10,000.00
141.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)27/05/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุลย์ เพิ่มทุน 5721,000.00
142.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับดร.จันทิมา เชยสงวน-มุทุกันต์ สมทบทุน พ.อ.ปิ่น11,500.00
143.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพล.ท. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ตั้งทุน7,000.00
144.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมูลนิธํิฯ1,000.00
145.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/07/2562รายรับมติที่ประชุมใหญ่ (๒๑ มิ.ย.๖๒) ให้ตั้งทุน 8491,000,000.00
146.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)03/09/2562รายรับพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ ตั้งทุน 85410,000.00
147.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ตั้งทุนมูลนิธิฯ20,000.00
148.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.อ.ศรัณยภูมิ ผู้พึ่่ง เพิ่มทุนฯ1,000.00
149.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)18/02/2564รายรับยกเลิก บช.A0 ธ.ทหารไทย 0463395053 นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)87,229.92
150.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร1,400.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)122,329.920.00122,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )1,636,024.451,052,000.00584,024.45
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)51,368.570.0051,368.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)237,649.6253,000.00184,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี60,000.0061,000.00-1,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16