ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
51.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2566รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมไข พ.ต.ไพศาล เวียนเปะ2,000.00
52.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/05/2566รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมไข้ ร.ท.เหรียญชัย พาวัง ป่วยนอน ร.พ.2,000.00
53.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/05/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 1องค์4,999.00
54.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/04/2566รายรับพ.ท.ณรงค์ พงษ์ศิลป์ เช่าบูชา 1 องค์3,499.00
55.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/04/2566รายจ่ายมอบเงินกองทุนบำเพ็ญกุศลศพ พ.ท.ภูวดล คำบุดดา2,000.00
56.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/04/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต. เฉลิมรัตน์ ชัยภา ป่วยนอน ร.พ.2,000.00
57.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/04/2566รายรับรับเงินกองทุนเข้าบัญชีทดรองจ่าย20,000.00
58.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/04/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.พรสวรรค์ จันโปรด บิดาเสียชีวิต2,000.00
59.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/04/2566รายรับพ.ท.ประยงค์ งามเลิศ เช่าพระ 1 องค์4,999.00
60.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/04/2566รายรับพ.อ.บุญเลิศ ทรงเดช ตั้งทุน3,000.00
61.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/03/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธนทรัพย์ หลอดโค บิดาป่วยนอน ร.พ.2,000.00
62.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/03/2566รายรับเช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
63.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/03/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.เดช พงศาสกุล ป่วย นอน ร.พ.2,000.00
64.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/03/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.สุริยา ยมนา อุบัติเหตุนอน รพ.2,000.00
65.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )04/03/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 3 องค์10,517.00
66.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/02/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.ชาญชัย เดือยพิมพ์ ภรรยาป่วยนอน รพ.2,000.00
67.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/02/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ไกรวุฒิ พูลเกษม บุตรป่วยนอน รพ.2,000.00
68.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/02/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.ศักดิ์ชาย โชติพันธ์ บุตรป่วยนอน รพ.2,000.00
69.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/02/2566รายจ่ายเยี่ยมไข้ ร.ท.สมนึก แดงเรืองรัมย์ ผ่าตัดนอน รพ.2,000.00
70.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/02/2566รายจ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 256630,000.00
71.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/02/2566รายรับพ.อ. สุปรีชา สุขอ่อน เช่าบูชาพระ 1 องค์4,999.00
72.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/02/2566รายจ่ายถอนเงินเพื่อทดรองจ่ายสมาชิก20,000.00
73.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/02/2566รายจ่ายสนับสนุนทาสีอุทยานพุทธธรรมฯ สาธารณประโยชน์5,000.00
74.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี17/02/2566รายรับรับเงินเข้าบัญชีทดรองจ่าย20,000.00
75.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี10/02/2566รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมไข้ พ.อ. ภูวดล คำบุตดา (พ.อ.สมหมาย ตัวแทนมอบ)2,000.00
76.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/02/2566รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี ต่อทุน 2 ปี1,000.00
77.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี16/01/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ต.สัตยา ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
78.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี01/01/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต. พรสวรรค์ จันโปรด ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
79.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/12/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ต. นนทิวัฒน์ อรนนท์ มารดาเสียชีวิต2,000.00
80.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี08/12/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ต.เหรียญชัย พาวัง ป่วยนอน ร.พ.2,000.00
81.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/11/2565รายจ่ายมอบของบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน (22 พ.ย. 65)30,000.00
82.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/11/2565รายจ่ายค่าพาหนะร่วมพิธีถวายกฐินสมาคมสตรีฯ 4 นาย ใน 1 พ.ย. 653,500.00
83.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/11/2565รายรับส.ต. พงษ์ศักดิ์ สวนแก้ว เช่าพระ 1 องค์4,099.00
84.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/11/2565รายรับพ.อ. เสวก ห่วงไทย เช่าพระ 1 องค์3,500.00
85.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/11/2565รายรับพ.ท. ไพโรจน์ ศรสูงเนิน เช่าพระ 1 องค์5,000.00
86.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2565รายรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 4 คนๆละ 500 บาท2,000.00
87.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2565รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ ครั้งที่ 350,000.00
88.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/11/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโพ บิดาป่วยนอน รพ. (เงินสด)2,000.00
89.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.มัตถกา เจริญธงชาติ มารดาป่วยนอน ร.พ.2,000.00
90.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/11/2565รายจ่ายร่วมทำบุญกฐินพระราชทานสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จว.อยุธยา ทอดวัดหน้าพระเมรุ10,000.00
91.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี ภรรยาป่วยนอน รพ.2,000.00
92.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/10/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.สุชาติ สมมาตร บ้านน้ำท่วม2,000.00
93.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/10/2565รายจ่ายบำรุงขวัย พ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล บ้านน้าำท่วม2,000.00
94.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )07/10/2565รายรับพ.ท.ทรงกิตติ นามไพร เช่าพระ 1 องค์3,500.00
95.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี04/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ปัญญา ดีเลิศ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
96.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี01/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ถนอมชัย บิดาผ่าตัด2,000.00
97.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี01/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ยุทธการ เยี่ยมไข้มารดาป่วย2,000.00
98.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/09/2565รายรับพ.อ.ธีะวัฒน์ กลั่นเรืองแสง เช่าพระ 100 ปี 9 นิ้ว 1 องค์5,000.00
99.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/09/2565รายรับนายธรรศ จุ้ยวรามิตร เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
100.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/09/2565รายรับพ.อ. เอกวริทธิ์ ชอบชูผล เช่าพระ 100 ปี 9 นิ้ว 1 องค์3,499.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)262,309.920.00262,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,502,689.872,290,735.00211,954.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16