ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
551.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับเงินร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย52,315.00
552.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า368,750.00
553.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายจ่ายนำเงินสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมสร้างอุทยานพุทธธรรมสิกขา368,750.00
554.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับพลโท สมบูรณ์ ดีรอด ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวดที่ ๒22,599.00
555.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับเงินร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย ๘-๑๐ ม.ค.๖๒15,000.00
556.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/01/2562รายรับสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน368,750.00
557.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)07/01/2562รายรับพลโท สมบูรณ์ ดีรอด ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวดที่ ๑513,290.00
558.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)06/01/2562รายรับเงินร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย1,000.00
559.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/01/2562รายรับดอกเบี้ย ๒ - ๔ ม.ค.๖๒21.91
560.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2561รายจ่ายทดแทนรองจ่ายทำบุญสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย1,000.00
561.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2561รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์ เบิกค่าส่งพระ4,415.00
562.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2561รายรับดอกเบี้ย ณ สิ้นปี1,097.04
563.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2561รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนเพิ่มเติม402,735.00
564.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2561รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปี ๖๑10,393.48
565.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/12/2561รายรับยอดทุนยกมาจากปี ๖๑1,857,299.86
566.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)28/12/2561รายจ่ายนำเงินเข้าบัญชีดอกผลมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,271,500.00
567.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)28/12/2561รายจ่ายร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.1,400,099.00
568.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/12/2561รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๑1,271,500.00
569.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายพ.ท.บวรวิทย์ เบิกชำระค่าจัดพิธีพุทธาภิเษก50,200.00
570.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายชำระโรงหล่องวดที่ ๑400,000.00
571.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายชำระโรงหล่องวดที่ ๒1,065,000.00
572.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)24/12/2561รายรับเงินร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย1,005,000.00
573.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/06/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าปรับยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่500.00
574.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/06/2561รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีมูลนิธิฯ4,000.00
575.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)05/04/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าคำขอและธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ60.00
576.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/01/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายลงทะเบียนร่วมประชุมสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย600.00
577.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/01/2561รายรับยอดยกมาจากปี ๒๕๖๐408,945.85
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)262,309.920.00262,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,502,689.872,290,735.00211,954.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: