ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
501.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)28/12/2561รายจ่ายนำเงินเข้าบัญชีดอกผลมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,271,500.00
502.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)28/12/2561รายจ่ายร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.1,400,099.00
503.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายชำระโรงหล่องวดที่ ๒1,065,000.00
504.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/12/2561รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๑1,271,500.00
505.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายพ.ท.บวรวิทย์ เบิกชำระค่าจัดพิธีพุทธาภิเษก50,200.00
506.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/12/2561รายจ่ายชำระโรงหล่องวดที่ ๑400,000.00
507.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)24/12/2561รายรับเงินร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย1,005,000.00
508.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/06/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าปรับยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่500.00
509.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/06/2561รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีมูลนิธิฯ4,000.00
510.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)05/04/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าคำขอและธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ60.00
511.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/01/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายลงทะเบียนร่วมประชุมสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย600.00
512.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/01/2561รายรับยอดยกมาจากปี ๒๕๖๐408,945.85
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)134,329.920.00134,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,139,133.171,929,235.00209,898.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)340,649.62140,000.00200,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี147,000.00145,000.002,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16