ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
451.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)17/09/2562รายรับพ.ท.ประเสริฐ เคยชัยภูมิ ตั้งทุน3,499.00
452.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)16/09/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนที่ 5721,000.00
453.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)13/09/2562รายรับพ.ต.หญิงสุภาภรณ์ กำเนิดรักษ์ ตั้งทุน3,499.00
454.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)03/09/2562รายรับพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ ตั้งทุน 85410,000.00
455.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)24/08/2562รายรับอศจ.ทบ. ตั้งทุนที่ 853 (ทุนทั่วไป )6,440.00
456.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)19/08/2562รายรับพ.ต.วิรัช นุโยค ตั้ง 1 ทุน3,499.00
457.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับคุณแม่สุคนธ์ สุคันธตุล สมทบทุน1,000.00
458.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพ.อ.อุทัย ศรีปราสาท สมทบทุน500.00
459.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับดร.จันทิมา เชยสงวน-มุทุกันต์ สมทบทุน พ.อ.ปิ่น11,500.00
460.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพล.ท. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ตั้งทุน7,000.00
461.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งทุน10,000.00
462.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/08/2562รายรับพ.อ.อัคริทร์ กำใจบุญ ตั้งทุน 8463,000.00
463.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)07/08/2562รายรับร.ต.ทรงพล บุญมาตย์ ตั้ง 1 ทุน3,500.00
464.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/08/2562รายรับพันเอกนิคม พิมพิค่อ ตั้ง 1 ทุน3,499.00
465.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/08/2562รายรับพ.ต. พชร บุญญนรังษี ตั้ง 1 ทุน3,499.00
466.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/07/2562รายจ่ายถอนเพื่อเพิ่มทุนมูนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,000,000.00
467.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/07/2562รายรับมติที่ประชุมใหญ่ (๒๑ มิ.ย.๖๒) ให้ตั้งทุน 8491,000,000.00
468.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)30/07/2562รายจ่ายถอนเพื่อรวบรวมนำส่งมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ81,668.00
469.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายค่าตรวจงบดุลย์ปี ๖๑4,000.00
470.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายแสดงมุทิตา พ.อ.ดร.อัครินทร์3,000.00
471.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)26/07/2562รายรับร.ท.ธนากร กองศรีกุลดิลก3,500.00
472.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/07/2562รายรับดอกเบี้ย30.88
473.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)24/07/2562รายรับพ.อ.บรรจง นาดี10,500.00
474.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)23/07/2562รายรับร.อ. สุธิวงศ์ พงศ์สุด3,700.00
475.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๓180,240.00
476.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับกอศจ.ยศ.ทบ. ตั้งทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย155,742.00
477.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)19/07/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งทุน เพิ่มทุน ปี ๖๒20,510.00
478.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับดอกเบี้ยเดือน ก.ค.๖๒1,843.80
479.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)12/07/2562รายรับน.อ.กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์3,499.00
480.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/06/2562รายรับดอกเบี้ยเดือน มิ.ย.๖๒1,553.91
481.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/06/2562รายจ่ายค่าอาหารคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประชุมสามัญประจำปี ๖๑5,000.00
482.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/06/2562รายรับพ.ต.ศักดิ์ชัย ตั้ง 1 กองทุน3,700.00
483.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)10/06/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุลย์ เพิ่มทุน 5721,000.00
484.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/06/2562รายรับจ.ส.อ.สมมารท ตั้ง 1 กองทุน3,649.00
485.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ต.บุญฤทธิ์ ตั้ง 4 กองทุน14,000.00
486.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.อ.จงกล ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
487.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับร.อ.พิเชษฐ์ ตั้ง 4 กองทุน14,620.00
488.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับนายสุรเชษฐ์ ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
489.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับน.อ.ปรีชา ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
490.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ท.อิทธิชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
491.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ต.เกียรติชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
492.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพล.ต.สมดุลย์ ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
493.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับร.อ.รัตนพล ก้านเพชร ตั้งทุนที่ 851320.00
494.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับพ.ต.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร ตั้งทุนที่ 852320.00
495.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับร.อ.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตรย์ ตั้งทุนที่ 850320.00
496.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับพ.ต.พรชัย แสงอุ่น สมทบทุนที่ 789320.00
497.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)04/06/2562รายรับร.อ.พรชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
498.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายจ้างเอกชนทำบัญชี5,000.00
499.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/05/2562รายรับยอดจอง ๗๐๔ องค์2,463,296.00
500.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)27/05/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุลย์ เพิ่มทุน 5721,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,495,690.872,190,735.00304,955.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16