ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
1.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/10/2566รายรับร.ท. นันทวุฒิ เพ็งสุทธิ์ เช่าพระ 1 องค์4,050.00
2.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/10/2566รายรับทรงพล เหงี่ยมไพศาล22,500.00
3.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/10/2566รายรับพ.ท.หญิง จิราภา จิตรสุวรรณ เช่าพระ 1 องค์35,000.00
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/10/2566รายรับน.ส. กมลวรรณ โตสุวรรณถาวร เช่าพระ 1 องค์3,500.00
5.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/09/2566รายรับพ.อ.สุรชาติ เถื่อนรอต เช่าพระบูชา 2 องค์7,000.00
6.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/09/2566รายรับนายทรงพล เหงี่ยมไพศาล8,500.00
7.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/08/2566รายรับพ.อ.จักรพงษ์ พรวิศวัสต์ เช่าบูชาพระ31,491.00
8.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/07/2566รายรับนางรุ่งอรุณ เที่ยงทำ เช่าพระบูชา 1 องค์3,500.00
9.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/07/2566รายรับพ.ท. เอกวริทธิ์ ชอบชูผล เช่าพระบูชา 2 องค์6,998.00
10.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/06/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ปรีชา เอียงสวาท บุตรเข้า รพ.2,000.00
11.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/06/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.เฉลิมรัตน์ ชัยภา2,000.00
12.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี16/06/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.อ. ไชโย นามนนท์ บิดาเสียชีวิต2,000.00
13.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/06/2566รายรับพล.ต. พรมงคล พึ่งเสมา เช่าพระบูชา 1 องค์4,999.00
14.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับร.ท.จงกล คงปรีชา (ต่อสมาชิก)500.00
15.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.อ.สัมรวย ทองแสง (ต่อสมาชิก)1,000.00
16.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับพ.อ.หญิง สุวนิตย์ ชาวเมือง (เพิ่มทุน)500.00
17.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับกองทุน อศจ.ทบ. 104 ปี (ตั้งทุน)11,520.00
18.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต.คะนอง คำปลิว (ต่อสมาชิก)1,500.00
19.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสง (ต่อสมาชิก)500.00
20.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับอศจ. 28 นาย ตั้งทุนเพื่มทุน8,960.00
21.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต. ทองสุข ใจดี (ต่อสมาชิก)1,500.00
22.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต.วีรพนธ์ บุตรนาม (ต่อสมาชิก)500.00
23.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง (เพิ่มทุน)1,000.00
24.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี05/06/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธนทรัพย์ หลอดโค บิดาเสียชีวิต2,000.00
25.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2566รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมไข พ.ต.ไพศาล เวียนเปะ2,000.00
26.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/05/2566รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมไข้ ร.ท.เหรียญชัย พาวัง ป่วยนอน ร.พ.2,000.00
27.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/04/2566รายรับพ.ท.ณรงค์ พงษ์ศิลป์ เช่าบูชา 1 องค์3,499.00
28.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/04/2566รายจ่ายมอบเงินกองทุนบำเพ็ญกุศลศพ พ.ท.ภูวดล คำบุดดา2,000.00
29.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/04/2566รายรับรับเงินกองทุนเข้าบัญชีทดรองจ่าย20,000.00
30.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/04/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต. เฉลิมรัตน์ ชัยภา ป่วยนอน ร.พ.2,000.00
31.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/04/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.พรสวรรค์ จันโปรด บิดาเสียชีวิต2,000.00
32.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/04/2566รายรับพ.ท.ประยงค์ งามเลิศ เช่าพระ 1 องค์4,900.00
33.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/04/2566รายรับพ.อ.บุญเลิศ ทรงเดช ตั้งทุน3,000.00
34.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/03/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธนทรัพย์ หลอดโค บิดาป่วยนอน ร.พ.2,000.00
35.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/03/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.เดช พงศาสกุล ป่วย นอน ร.พ.2,000.00
36.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/03/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.สุริยา ยมนา อุบัติเหตุนอน รพ.2,000.00
37.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/02/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.ชาญชัย เดือยพิมพ์ ภรรยาป่วยนอน รพ.2,000.00
38.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/02/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ไกรวุฒิ พูลเกษม บุตรป่วยนอน รพ.2,000.00
39.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/02/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.ศักดิ์ชาย โชติพันธ์ บุตรป่วยนอน รพ.2,000.00
40.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/02/2566รายจ่ายเยี่ยมไข้ ร.ท.สมนึก แดงเรืองรัมย์ ผ่าตัดนอน รพ.2,000.00
41.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/02/2566รายรับพ.อ. สุปรีชา สุขอ่อน เช่าบูชาพระ 1 องค์4,900.00
42.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี17/02/2566รายรับรับเงินเข้าบัญชีทดรองจ่าย20,000.00
43.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/02/2566รายจ่ายถอนเงินเพื่อทดรองจ่ายสมาชิก20,000.00
44.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/02/2566รายจ่ายสนับสนุนทาสีอุทยานพุทธธรรมฯ สาธารณประโยชน์5,000.00
45.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/02/2566รายจ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 256630,000.00
46.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี10/02/2566รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมไข้ พ.อ. ภูวดล คำบุตดา (พ.อ.สมหมาย ตัวแทนมอบ)2,000.00
47.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)09/02/2566รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี ต่อทุน 2 ปี1,000.00
48.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี16/01/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ต.สัตยา ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
49.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี01/01/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต. พรสวรรค์ จันโปรด ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
50.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/12/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ต. นนทิวัฒน์ อรนนท์ มารดาเสียชีวิต2,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,275,070.171,929,235.00345,835.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)346,149.62140,000.00206,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: